تبلیغات
بارون احساس
photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
photo #5
photo #6
photo #7
در پی زنهار خاطرات نای نوشتن نیست و چیزی لابه لای ورق ها را لیاقت نمی بخشد... خلوتی شامگاهِ مرا می گیرد ، با سینه ای پر از راز ها که سالهاست در ایستاده بودنشان مرده اند درقعر شراره های سوزناک و سه نقطه های مبهم...
دخترک گل فروش داستان من زیباست... مهربان است و دوست داشتنی... ساده و صمیمی و صبور ، و هیچ وقت هم نمی گوید گل ... گل ! فقط یکبار گفت : گل م ، چشمهای دلم زده می شود از تکرار لحظه های تلخ و شیرین ِ روزهای پوشالی...!
درانزوای کدام ایمان نشسته ای که مرا در انزوای درد کشتند! در حبس ـ سرابم نمود و خواب چشم ربود به وعده ای که حوری و باده شد موکلم تلخت باد باده های بهشت که بهای انگورش مرا به خوابی سرد و ملتمس میبرد..
امشب چقدر خالی ام ... و چقدر دلگیر است در اوج ِ داشتن این همه را "احساس خالی بودن" ... گاه قلبها چقدر جدی جدی می شکنند و گاه....خود می مانی و خودت... با لبهایت بخوان تا بنویسم: آسمانِ ابریِ دلم، بارانی است.
مروز در سیاره ای كه هنوز رصد نكرده اند به عكس كودكی ام كه روی تاقچه پیر شده است با نیمی از حماقتم هزار بار گم شدن عشق را فریاد می زنم و با نیم دیگرش خدا را ...!!
ای شکار هلهله سبزه زار شکوه رقصم را بالای دار بخاطر بسپار که از خشکسال ممتد نبودنت ترنم انگشتان باران شانه های خشکم را نمناک کرد... بخوان باز با من باز باران با ترانه...
تو ای زیباتر از امید من! کاش به رنگ تمام سبزه ها بودم تا حقیقت ـ بهارگون تورا نقاشی کنم زخمی ـ زخمت که می شوم خدای ساکن امام زاده ی کوچک از کعبه هم می گریزد... مدادم بهانه می گیرد و در دلتنگی های تو شعرهایم قفس قناری اند!
در فـلسطین عشـق هـم مـتـفاوت اسـت !دخـتـری در غـزه بـعـلت شـدت مـوشـک بـاران ازدواجـش بـه تـعـویـق مـی افـتـد. دوبـاره مـراسـم بـه تـعـویـق مـی افـتـد چـون خـانـه شان بـمـباران مـیشود. مـراسم لـغـو مـیـشود،چـون دامـاد شهـید شـد. چـه نـاراحت کـننده است . . . او را عـقـد کـرده بـعد از آن بـه جـهاد رفـتـه و خـبر شـهادتـش را بـرایـش آورده انـد. در دسـتش یـادداشتـی از او داشت کـه در آن نـوشتـه بـود : بـخدا قـسم تـو را عـقد نـکردم کـه بـه تـو ظـلم کـرده بـاشم ، بـه مـن گـفـته شـده، شـهید شـفاعـت هـفـتاد نـفر از اهـل خـود را مـیکنـد ، خـواستـم تـو هـمـراهـم بـاشی در بـهشت .
در فـلسطین عشـق هـم مـتـفاوت اسـت !

 <1393/05/13  16:31  FaTeMeH
C:M